Addis Raey Addis Raey

ተዛማጅ ድረ ገጾች ተዛማጅ ድረ ገጾች

የዉስጥ ገጾች የዉስጥ ገጾች

Portrait of Meles Portrait of Meles

የምርጫ 2007 ቅስቀሳ የምርጫ 2007 ቅስቀሳ

የምርጫ2007ዓ/ም የቅስቀሳ ፁህፎች የምርጫ2007ዓ/ም የቅስቀሳ ፁህፎች

ኢህአዴግ በተከተለው ትክክለኛ ፖሊሲና ቁርጠኛ አመራር በአገራችን አስተማማኝ ሰላም ሰፍኗል!

ኢህአዴግ በተከተለው ትክክለኛ ፖሊሲና ቁርጠኛ አመራር በአገራችን አስተማማኝ ሰላም ሰፍኗል! የተከበራችሁ የአገራችን ሕዝቦች አገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለረጅም ዓመታት  በጸረ ዴሞክራሲያዊ የጭቆናና የአፈና  አገዛዝ ሲማቅቁባት የነበረች መሆኗ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ዜጎች መብታቸውንና...

ዴሞክራሲ የህልውና ጉዳይ መሆኑን በማመን ባደረግነው ርብርብ በስኬታማ የለውጥ ጎዳና መጓዝ ችለናል!

ዴሞክራሲ  የህልውና ጉዳይ መሆኑን በማመን ባደረግነው ርብርብ በስኬታማ የለውጥ ጎዳና መጓዝ ችለናል! የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች ኢህአዴግ በአገራችን ዘላቂ ሰላምና ዋስትና ያለው ዴሞክራሲ እንዲሰፍን፤ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገታችን እንዲፋጠን፤ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት...

ለነጻና ፍትኃዊ ምርጫ ተዘጋጅተናል! ኢህአዴግ

ለነጻና ፍትኃዊ ምርጫ  ተዘጋጅተናል! ኢህአዴግ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች! ኢህአዴግ መላ ህዝቡን አስተባብሮ በመራው ህዝባዊ ትግል በአገራችን ስልጣን በጠመንጃ አፈ ሙዝ የሚያዝበት ምዕራፍ ተዘግቶ ህዝቦች የሉዓላዊ ስልጣን ባለቤት የሆኑበት ህገ መንግስታዊ  ስርአት ተመስርቷል፡፡ እነሆ!...

የመድብለ ፓርቲ ስርዓት እንዲገነባ በቁርጠኝነት እየታገለ ያለ ህዝባዊ ድርጅት-ኢህአዴግ!

የመድብለ ፓርቲ ስርዓት እንዲገነባ በቁርጠኝነት እየታገለ ያለ ህዝባዊ ድርጅት-ኢህአዴግ! የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች በአገራችን የመድበለ ፓርቲ ስርዓት አስፈላጊነትና ጠቀሜታ ከአገራችን ህዝቦች ነባራዊ ሁኔታ የሚመነጭ ነው። ይህም የብሔሮችን ብሔረሰቦችንና ህዝቦችን መሰረታዊ ጥቅሞችና መብታቸውን ለማስጠበቅ...

በሁሉም መስክ የተመዘገቡ ስኬቶቻችን የመላ ህዝባችንን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ያረጋገጡ ናቸው!

በሁሉም መስክ የተመዘገቡ ስኬቶቻችን የመላ ህዝባችንን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ያረጋገጡ ናቸው! የተከበራችሁ የአገራችን ህዝቦች፣ በአገራችን የነበረውን አስከፊ ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በማስወገድ በምትኩ ሁሉም ህዝቦች በእኩል የሚሳተፉበትና ፍትሃዊ ተጠቃሚ የሚሆኑበት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት...

Language Language

Amharic Amharic English English