Asset Publisher Asset Publisher

በሁሉም መስክ የተመዘገቡ ስኬቶቻችን የመላ ህዝባችንን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ያረጋገጡ ናቸው!

በሁሉም መስክ የተመዘገቡ ስኬቶቻችን የመላ ህዝባችንን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ያረጋገጡ ናቸው! በሁሉም መስክ የተመዘገቡ ስኬቶቻችን የመላ ህዝባችንን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ያረጋገጡ ናቸው! የተከበራችሁ የአገራችን ህዝቦች፣ በአገራችን የነበረውን አስከፊ ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በማስወገድ በምትኩ ሁሉም...

ኢህአዴግ በተከተለው ትክክለኛ ፖሊሲና ቁርጠኛ አመራር በአገራችን አስተማማኝ ሰላም ሰፍኗል!

ኢህአዴግ በተከተለው ትክክለኛ ፖሊሲና ቁርጠኛ አመራር በአገራችን አስተማማኝ ሰላም ሰፍኗል! ኢህአዴግ በተከተለው ትክክለኛ ፖሊሲና ቁርጠኛ አመራር በአገራችን አስተማማኝ ሰላም ሰፍኗል! የተከበራችሁ የአገራችን ሕዝቦች አገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለረጅም ዓመታት  በጸረ ዴሞክራሲያዊ...

ዴሞክራሲ የህልውና ጉዳይ መሆኑን በማመን ባደረግነው ርብርብ በስኬታማ የለውጥ ጎዳና መጓዝ ችለናል!

ዴሞክራሲ የህልውና ጉዳይ መሆኑን በማመን ባደረግነው ርብርብ በስኬታማ የለውጥ ጎዳና መጓዝ ችለናል! ዴሞክራሲ  የህልውና ጉዳይ መሆኑን በማመን ባደረግነው ርብርብ በስኬታማ የለውጥ ጎዳና መጓዝ ችለናል! የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች ኢህአዴግ በአገራችን ዘላቂ ሰላምና ዋስትና ያለው ዴሞክራሲ...

ለነጻና ፍትኃዊ ምርጫ ተዘጋጅተናል! ኢህአዴግ

ለነጻና ፍትኃዊ ምርጫ ተዘጋጅተናል! ኢህአዴግ ለነጻና ፍትኃዊ ምርጫ  ተዘጋጅተናል! ኢህአዴግ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች! ኢህአዴግ መላ ህዝቡን አስተባብሮ በመራው ህዝባዊ ትግል በአገራችን ስልጣን በጠመንጃ አፈ ሙዝ የሚያዝበት ምዕራፍ ተዘግቶ ህዝቦች የሉዓላዊ ስልጣን ባለቤት የሆኑበት ህገ...

የመድብለ ፓርቲ ስርዓት እንዲገነባ በቁርጠኝነት እየታገለ ያለ ህዝባዊ ድርጅት-ኢህአዴግ!

የመድብለ ፓርቲ ስርዓት እንዲገነባ በቁርጠኝነት እየታገለ ያለ ህዝባዊ ድርጅት - ኢህአዴግ ! የመድብለ ፓርቲ ስርዓት እንዲገነባ በቁርጠኝነት እየታገለ ያለ ህዝባዊ ድርጅት-ኢህአዴግ! የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች በአገራችን የመድበለ ፓርቲ ስርዓት አስፈላጊነትና...

የኢትዮዽያ ህዝቦች ህዳሴያቸውን ለማሳካት የማይቀለበስ ጉዞ ጀምረዋል! የተከበራችሁ የአገራችን ህዝቦች!

የኢትዮዽያ ህዝቦች ህዳሴያቸውን ለማሳካት የማይቀለበስ ጉዞ ጀምረዋል ! የተከበራችሁ የአገራችን ህዝቦች ! የኢትዮዽያ ህዝቦች ህዳሴያቸውን ለማሳካት የማይቀለበስ ጉዞ ጀምረዋል! የተከበራችሁ የአገራችን ህዝቦች! ·    ዓለም ያደነቀው ስልጣኔ...

የኢህአዴግ ትክክለኛ መስመርና ፖሊሲዎች ተከታታይ፣ ፈጣንና የህዝብን ተጠቃሚነት በማረጋገጥ ላይ የሚገኝ የልማት ስኬቶችን አጎናጽፈውናል!

የኢህአዴግ ትክክለኛ መስመርና ፖሊሲዎች ተከታታይ፣ ፈጣንና የህዝብን ተጠቃሚነት በማረጋገጥ ላይ የሚገኝ የልማት ስኬቶችን አጎናጽፈውናል! የኢህአዴግ ትክክለኛ መስመርና ፖሊሲዎች ተከታታይ፣ ፈጣንና የህዝብን ተጠቃሚነት በማረጋገጥ ላይ የሚገኝ  የልማት ስኬቶችን አጎናጽፈውናል! የተከበራችሁ...

በኢህአዴግ ትክክለኛ መስመርና ፖሊሲ የማሽቆልቆል ጉዞዋ ተገቶ ወደ ቀድሞው የስልጣኔ ደረጃዋ እየተመለሰች ያለች አገር- ኢትዮጵያ

በኢህአዴግ ትክክለኛ መስመርና ፖሊሲ የማሽቆልቆል ጉዞዋ ተገቶ ወደ ቀድሞው የስልጣኔ ደረጃዋ እየተመለሰች ያለች አገር- ኢትዮጵያ በኢህአዴግ ትክክለኛ መስመርና ፖሊሲ የማሽቆልቆል ጉዞዋ ተገቶ ወደ ቀድሞው የስልጣኔ ደረጃዋ እየተመለሰች ያለች አገር- ኢትዮጵያ እኛ ኢትዮጵያውያን በአንድ ወቅት...

ኢህአዴግ በተከተለው ትክክለኛ የግብርናና ገጠር ልማት ፖሊሲ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ በአገር ደረጃ በምግብ እህል እራሳችንን ያስቻለ ስኬት ተመዝግቧል!

ኢህአዴግ በተከተለው ትክክለኛ የግብርናና ገጠር ልማት ፖሊሲ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ በአገር ደረጃ በምግብ እህል እራሳችንን ያስቻለ ስኬት ተመዝግቧል! የተከበራችሁ የአገራችን ህዝቦች አገራችን ልማቷን ለማፋጠን የሚያስችላት በቂ ሃብት ቢኖራትም የቀደሙት...

ኢህአዴግ የተከተላቸው ትክክለኛ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች በግብርናና ገጠር ልማት አንጸባራቂ ስኬቶች እንዲመዘገቡ አስችሏል

ኢህአዴግ የተከተላቸው ትክክለኛ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች በግብርናና ገጠር ልማት አንጸባራቂ ስኬቶች እንዲመዘገቡ አስችሏል የተከበራችሁ የአገራችን ህዝቦች! ባለፉት 23 አመታት በኢህአዴግ ትክክለኛ ፖሊሲና ቁርጠኛ አመራር እመርታዊ ስኬቶችና ለውጦች ከተመዘገበባቸው መስኮች ውስጥ የግብርናና የገጠር...

በሃይማኖት ሽፋን የሚካሄደው አክራሪነት አላማው ሃይማኖታዊ ሳይሆን ፖለቲካዊ ነው!

በሃይማኖት ሽፋን የሚካሄደው አክራሪነት አላማው ሃይማኖታዊ ሳይሆን ፖለቲካዊ ነው ! የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች በርካታ ሃይማኖቶችና እምነቶች በሚገኙባት አገራችን የተለያዩ ሃይማኖቶችና እምነት ተከታይ  ህዝቦቻችን  በመቻቻልና በመተሳሰብ...

ብዝሃነትን የተቀበለው የፌዴራል ስርዓታችን በዴሞክራሲያዊ አንድነት ላይ የተመሰረተች አዲሲቷን ኢትዮጵያ እየገነባ ይገኛል!

ብዝሃነትን የተቀበለው የፌዴራል ስርዓታችን በዴሞክራሲያዊ አንድነት ላይ የተመሰረተች አዲሲቷን ኢትዮጵያ እየገነባ ይገኛል! የተከበራችሁ የአገራችን ህዝቦች፣ አገራችን ኢትዮጵያ የገናና፣ የጥንት የስልጣኔ ባለቤትና በህዝቦቿ መስዋእትነት ነጻነቷ ተከብሮ የኖረች አገር ነች፡፡ እነዚህ አወንታዊ...

ፌዴራላዊ ስርዓታችን አገራችንን ከማሽቆልቆል ጉዞና ከብተና አደጋ በመታደግ በህዳሴ ጉዞ እንድትገሰግስ አስችሏል!

ፌዴራላዊ ስርዓታችን አገራችንን ከማሽቆልቆል ጉዞና ከብተና አደጋ በመታደግ በህዳሴ ጉዞ እንድትገሰግስ አስችሏል! የተከበራችሁ የአገራችን ህዝቦች! አገራችን ኢትዮጵያ የየራሳቸው ቋንቋ፣ ባህል፣ ስነልቦናና መልክዓ ምድራዊ አሰፋፈር ያላቸው ከ75 በላይ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም...