portrait of Meles portrait of Meles

Quick Links Quick Links

ኢህአዴግ በተከተለው ትክክለኛ የግብርናና ገጠር ልማት ፖሊሲ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ በአገር ደረጃ በምግብ እህል እራሳችንን ያስቻለ ስኬት ተመዝግቧል!

ኢህአዴግ በተከተለው ትክክለኛ የግብርናና ገጠር ልማት ፖሊሲ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ በአገር ደረጃ በምግብ እህል እራሳችንን ያስቻለ ስኬት ተመዝግቧል ! የተከበራችሁ የአገራችን ህዝቦች አገራችን ልማቷን ለማፋጠን የሚያስችላት በቂ...

ኢህአዴግ የተከተላቸው ትክክለኛ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች በግብርናና ገጠር ልማት አንጸባራቂ ስኬቶች እንዲመዘገቡ አስችሏል

ኢህአዴግ የተከተላቸው ትክክለኛ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች በግብርናና ገጠር ልማት አንጸባራቂ ስኬቶች እንዲመዘገቡ አስችሏል የተከበራችሁ የአገራችን ህዝቦች! ባለፉት 23 አመታት በኢህአዴግ ትክክለኛ ፖሊሲና ቁርጠኛ አመራር እመርታዊ ስኬቶችና ለውጦች ከተመዘገበባቸው መስኮች ውስጥ የግብርናና የገጠር...

ብዝሃነትን የተቀበለው የፌዴራል ስርዓታችን በዴሞክራሲያዊ አንድነት ላይ የተመሰረተች አዲሲቷን ኢትዮጵያ እየገነባ ይገኛል!

ብዝሃነትን የተቀበለው የፌዴራል ስርዓታችን በዴሞክራሲያዊ አንድነት ላይ የተመሰረተች አዲሲቷን ኢትዮጵያ እየገነባ ይገኛል! የተከበራችሁ የአገራችን ህዝቦች፣ አገራችን ኢትዮጵያ የገናና፣ የጥንት የስልጣኔ ባለቤትና በህዝቦቿ መስዋእትነት ነጻነቷ ተከብሮ የኖረች አገር ነች፡፡ እነዚህ አወንታዊ...

የጸረ አሸባሪነት ትግላችን አላማ የህዝቦችንና የዜጎችን ሰብአዊና ዴሞራሲያዊ መብቶች ማስከበር ነው!

የጸረ አሸባሪነት ትግላችን አላማ የህዝቦችንና የዜጎችን ሰብአዊና ዴሞራሲያዊ መብቶች ማስከበር ነው! የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች ኢህአዴግ ከመላው የሀገራችን ህዝቦች ጋር በመሆን በትክክለኛ መስመሩና ፖሊሲዎች እየተመራ ባከናወናቸው ዘርፈ ብዙ ተግባራት ኢትዮዽያ ባለፉት 23 አመታት የማሽቆልቆል...

Amharic Amharic English English